fy
h f s v

Ybema

De "Personele kohieren Wûnseradiel" (de boeken waarin de belasting op het bezit genoteerd staat) vermelden in 1706 onder de plaats Kimswert: "Yb Douwes (geboren rond 1645, zoon van Douwe Yb geboren rond 1620) verstorven en de goederen verdeelt aen Jacob Ybs tot Piaem en Douwe Ybs tot Kimswert elx de helft".

De uitgang -s in deze namen is een genitiefuitgang (een 2e naamval): Ybs betekent: kind van Yb.

In het jaar 1729 staat de naam van Jacob in dezelfde personele kohieren nog steeds genoteerd als Jacob Ybs. In 1730 was de naam veranderd in Jacob Ybema. Ook zijn broer Douwe Ybs laat zich later Ybema noemen. In het Doop- en Trouwboek van Gaast staat hij in 1736 genoemd als Douwe Ybema, als hij zijn kleinzoon laat dopen. Hij is dan dorpsrechter in Gaast.

De uitgang -ma in Ybema komt waarschijnlijk voort uit -monna, de Oudfriese tweede naamval meervoud van 'man'. De naam Douwe Ybema betekent dan 'Douwe van de mensen van Yb'.

Fekke

Friese naam. Evenals Fedde en Feike is dit een vleivorm uit de kindertaal, met reductie van de r, van namen die met frede- beginnen. Het Oudfriese woord "fretho" betekent: "vrede, bescherming"

(Bron: Meertens Instituut)